Услуги

Сондажи
Водоснабдяване
Термоотопление (термопомпи)
Поливни системи
Отводняване
Разполагаме с мобилна сондажна машина способна да извършва дейност в ограничени пространства (необходими са 1.5м широчина и 1.7м височина)

Разполагаме с технология способна да сондира в скална почва до 100 метра. Отвора на сондажа е 140мм със затръбяване на Ø114, или 150мм отвор при Ø125затръбяване.

Сондиране в мека почва с водна промивка до 100 метра. Отвор 220мм със затръбяване Ø125 или Ø140. Сондажа се уплътнява с филтриращ филц 4-8 мм, който максимално спира навлизането на пясък.

Работим само с висококачествени дебелостенни сондажни тръби с фабрични нарези за филтрация използващи винтово захващане една за друга.


Какво е сондаж за вода?

Какво разбираме, когато се каже „сондаж“.

Сондаж се използва, както в минното дело, така и в битовизма.
Най общо казано е пробит отвор в земята с помощта на машина или ръчно .
Има различни сондажи в зависимост от тяхното предназначение –за научни цели , за мониторинг на почвеното замърсяване , проучвателни сондажи за намиране на  полезни изкопаеми , за проучване на геоложкия строеж на дадения регион и др. но най разпространените са сондажите за вода .
Сондажи за вода съставляват 97 процента от всички останали и са необходимост за повечето хора с отдалечен достъп до водоизточници .

Сондиране .

Сондирането е доста трудна дейност, свързана с използването на специална техника и оборудване извършена от добре обучени професионалисти.
Ние от https://sondajibg.com разполагаме именно с такава специализирана техника за  сондиране на вода.

Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване за определени нужди на потребителите.
Около 95 % от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове – порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Видове води .

Има различни подземни води според разположението им в земните пластове и начина на захранване.

Подпочвени води – това са плитки, подземни води. Разполагат се в повърхностни водопропускливи пластове, при които няма непроницаемо покритие. Подпочвените води са с намален дебит и замърсяването им от повърхностни води става често.

Върховодки – това са води образувани в горните почвени пластове в резултат на топящи се ледове или дъждове. Имат временен характер, което ги прави непригодни за водоснабдяване.

Междупластови безнапорни води – това са подземни води, водоносният хоризонт, на които е включен в два водонепропускливи пласта. Обемът им не е толкова голям, защото не променят нивото си. Сондажът направен в такъв пласт запазва първоначалното ниво на водата във водоносния пласт.

Напорни води – това са подземни води, които изпълват целия водоносен пласт. Сондаж направен от такива издига нивото си в резултат на пропускливостта на почвите.

Артезиантски води – това са подземни води, намиращи се между два воднонепропускливи пласта. Нивото на вода в сондажа е по-високо от това на нивото водата във водоносният терен.

Терасни – подземни води, срещани в терасите на реките. Обикновено водите в терасите на реките са с неголяма дълбочина 6-10 м. Характеризират се със значителен дебит.

Пукнатини води – подземни води, които се събират и движат през пукнатините на скали и карстови образования. Характерното за тях е, че невинаги може да се разчита, защото не са постоянни.

Сондаж плюсове минуси.

Помислете за разходите и ползите от сондажа срещу тръбопроводи или доставка на вода . Сондажния кладенец включва по-висока първоначална цена от свързване към  обществената вода, както и рисковете от не намиране на достатъчно вода или вода с достатъчно добро качество, както и текущите разходи за изпомпване на водата и поддържане на кладенеца.Сонда за вода е най-евтиния начин да се сдобиете с голямо количество вода за вашия бизнес или дом. Няма значение каква е почвата дали се прави сондаж в скала в планината или се сондира в чернозем и пясъци. Почти навсякъде в България има подпочвени води. Въпреки това, някои водни области могат да накарат жителите да чакат години преди те да могат да бъдат свързани към общественото водоснабдяване.

По тази причина един сондаж може да бъде жизнено важна опция за благоденствието и удобството на цялото семейство дори и стопанство, стига да има достатъчно подземни води на разумна дълбочина.

NikolovУслуги